top of page

Privacybeleid

Privacybeleid

Dorien Roelen (verder “wij”) neemt uw rechten bij gegevensverwerking ernstig. In deze verklaring legt Dorien Roelen uit hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, verwerken en gebruiken. Ze vormt aldus het algemene beleid van Dorien Roelen op het vlak van gegevensverwerking.

 

De verwerkingsverantwoordelijke is

Dorien Roelen

Sint-Michielsstraat 36

2322 Minderhout

Ondernemingsnummer 0886.284.248

 

Voor vragen bij deze verklaring en ons beleid kan u steeds contact opnemen met Dorien Roelen: dorienroelen@gmail.com.

Voor vragen die meer zijn dan een vraag om inlichtingen kunnen wij u vragen u te identificeren, zodat wij zeker zijn dat wij de gevraagde informatie en gegevens aan de juiste persoon verstrekken.

 

Wanneer verzamelt en verwerkt Dorien Roelen gegevens?

Dorien Roelen verzamelt en verwerkt gegevens over u wanneer u als patiënt door ons wordt behandeld en verzorgd of op een andere manier met ons contact opneemt.

Bent u leverancier, dan worden uw gegevens of deze van uw contactpersonen verwerkt in het kader van deze activiteiten, maar ook bij het opmaken van facturen en andere boekhoudkundige documenten. 

Tot slot kan het zijn dat wij gegevens over u verwerken omdat dat van belang is of kan zijn voor onze activiteiten, bijvoorbeeld om op uw advies of diensten beroep te kunnen doen.

 

Welke gegevens verzamelt en verwerkt Dorien Roelen?

Het gaat over de gegevens die u ons meedeelt en die wij nodig hebben voor uw behandeling en verzorging als patiënt waarvoor u op ons beroep doet, zoals uw naam en adres, e-mailadres en alle andere gegevens in dat verband, in het bijzonder de gegevens die verband houden met uw gezondheid. Meestal geeft u ons die gegevens rechtstreeks door, maar het is ook mogelijk dat wij die gegevens verkrijgen van andere partijen zoals uw huisarts of andere specialisten.

De gegevens kunnen ook betrekking hebben op uw vrijetijdsbestedingen of consumptiegewoonten, met name wanneer deze verband kunnen houden met uw verzorging. Financiële gegevens moeten worden verwerkt in het kader van de boekhoudkundige verwerking. 

Wij verzamelen deze gegevens tijdens zowel gesprekken in persoon, via telefoon of via mail; maar ook wanneer u onze papieren of elektronische formulieren invult.

Als u onze website bezoekt, wordt daarbij gebruik gemaakt van cookies waarover u meer informatie kan vinden in ons cookiebeleid.

Voor welke doeleinden verzamelt en verwerkt Dorien Roelen gegevens?

Deze gegevens verwerken wij voor patiëntenzorg (het verlenen van diensten van zorgverlening en dus uitvoeren van het contract dat wij met u sluiten), leveranciersbeheer, boekhouding en communicatie/public relations.

Wat onze website betreft, stemmen wij de inhoud en het gebruiksgemak hiervan zoveel mogelijk af op u als gebruikers ervan. Daarnaast verwerken wij uw gegevens om te voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit het ter beschikking stellen van een website en de inhoud ervan en om u in staat te stellen om gebruik te maken van de interactieve toepassingen en diensten op deze website.

 

Wat zijn de grondslagen voor de verwerking van gegevens door Dorien Roelen?

In beginsel verzamelen en verwerken wij uw gegevens op basis van de contractuele relatie die wij met u hebben als gevolg van uw vraag tot verzorging en behandeling en het contract dat wij daartoe met u sluiten. In andere gevallen is de verwerking gebaseerd op de taken van algemeen belang die wij als zorgverleners vervullen.

De contractuele relatie is ook de grondslag voor de verwerking van gegevens over leveranciers.

Waar de verwerking niet noodzakelijk is om de contractuele relatie uit te voeren, zoals bij direct marketing en communicatie, is ze gebaseerd op onze gerechtvaardigde belangen als zorgverlener, in het bijzonder de vrijheid van vereniging en informatie. Daarbij zorgen wij er steeds voor dat er tussen onze en uw belangen een evenwicht bestaat.

 

Worden de gegevens meegedeeld aan derden?

Uw gegevens worden hoofdzakelijk intern verwerkt in het kader van patiëntenbeheer en boekhouding.

Ze kunnen voor bepaalde punctuele diensten of opdrachten worden doorgegeven aan verwerkers waar wij een beroep op doen, zij het altijd onder controle van Dorien Roelen.  In dit geval hebben wij met deze verwerker steeds een verwerkersovereenkomst gesloten.

Soms hebben we een toelating om gegevens over u door te geven, soms zijn we hiertoe verplicht. Dit is met name het geval wanneer wij hiertoe wettelijk worden verplicht of overheidsinstanties het recht hebben bij ons gegevens op te vragen. Hierbij worden de regels rond het beroepsgeheim evenwel steeds gerespecteerd.

 

Worden uw gegevens doorgegeven buiten Europa?

Uw gegevens worden in beginsel niet doorgegeven naar derde landen, dit zijn landen die niet behoren tot de Europese Economische Ruimte (die wordt gevormd door de Europese Unie, samen met IJsland, Noorwegen en Liechtenstein). Als dat gebeurt, dan zorgen wij ervoor dat de derde landen over een adequaat beschermingsniveau beschikken dan wel dat wij zorgen voor passende waarborgen door met de ontvangers in die derde landen zogenaamde modelcontractbepalingen te sluiten. Indien dit niet mogelijk is, zorgen wij ervoor dat wij ons kunnen baseren op een van de afwijkingen waarin de Algemene Verordening Gegevensbescherming voorziet.

 

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

Dorien Roelen bewaart de persoonsgegevens (i) zolang dit nodig of relevant is voor de vooropgestelde doeleinden, (ii) voor de duurtijd waartoe zij wettelijk verplicht is, of (iii) tot zolang er zich een gerechtelijk geschil of onderzoeken kunnen voordoen.

 

Uw rechten

U beschikt in beginsel over de volgende rechten:

  • recht op informatie;

  • recht om de toestemming in te trekken;

  • recht op inzage;

  • recht op rectificatie;

  • recht van bezwaar;

  • recht op gegevenswissing;

  • recht op beperking van de verwerking;

  • recht op overdraagbaarheid van gegevens;

  • recht om niet aan geautomatiseerde besluitvorming onderworpen te worden;

  • recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

 

Voor de uitoefening van uw rechten volstaat het om dit aan te vragen bij Dorien Roelen dorienroelen@gmail.com met een bewijs van uw identiteit. Die vragen wij om te verhinderen dat uw gegevens worden meegedeeld aan iemand die daar geen recht op heeft.

 

Indien u het niet eens bent met de manier waarop Dorien Roelen uw gegevens verwerkt, kan u steeds een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be), Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel.

 

Wijzigingen

Dorien Roelen behoudt zich het recht voor om deze verklaring en/of dit beleid te wijzigen. Wijzigingen zullen via de website aan gebruikers worden gemeld.

Cookiebeleid

Deze cookieverklaring beschrijft de cookies die Dorien Roelen gebruikt via de website en voor welk doel deze cookies worden gebruikt.

Wat zijn cookies?

Zoals gebruikelijk bij bijna alle professionele websites, maakt deze site gebruik van cookies, kleine bestanden die naar uw computer worden gedownload om uw ervaring te verbeteren. Op deze pagina wordt beschreven welke informatie deze cookies verzamelen, hoe wij ze gebruiken en waarom het soms nodig is deze cookies op te slaan. We geven ook aan hoe u kunt voorkomen dat deze cookies worden opgeslagen. Houd er rekening mee dat dit ertoe kan leiden dat bepaalde elementen van de functionaliteit van de site niet meer optimaal werken.

Gebruik van cookies

Onze website plaatst cookies bij bezoekers. Dit doen wij om informatie te verzamelen over de pagina's die gebruikers op onze website bezoeken, om bij te houden hoe vaak bezoekers terugkomen en om te zien welke pagina's het goed doen op de website. Ook houden wij bij welke informatie de browser deelt.

Welke cookies gebruikt deze website?

https://www.wix.com/about/cookie-table

 

Cookies uitschakelen

U kunt ervoor kiezen cookies uit te schakelen. Dit doet u door gebruik te maken van de mogelijkheden van uw browser. Meer informatie over deze mogelijkheden kunt u vinden op de website van de aanbieder van uw browser.

Cookies verwijderen

Safari (OS X) https://support.apple.com/nl-nl/guide/safari/sfri11471/mac

Safari (iOS) https://support.apple.com/nl-be/HT201265

Google Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl= nl&oco=0

Internet Explorer https://support.microsoft.com/nl-nl/topic/cookies-verwijderen-en-beheren-168dab11- 0753-043d-7c16-ede5947fc64d

Microsoft Edge https://support.microsoft.com/en-us/microsoft-edge/delete-cookies-in-microsoft-edge63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09

Firefox https://support.mozilla.org/nl/kb/verbeterde-bescherming-tegen-volgen-firefoxdesktop?redirectslug=Enabling+and+disabling+cookies&redirectlocale=en-US

Cookiebeleid
bottom of page